Llista de notes de la part escrita de l'examen lliure de Català C1 (setembre de 2018)

This language version doesn't exist

Examen lliure de Català C1 (setembre de 2018)  NOU!

AVÍS

Les places per a Mallorca ja s'han acabat (quedareu en llista d'espera); només queden places reservades per a Menorca i Eivissa.

Informació de l’examen

Data i horari

  • Prova escrita (àrees 1, 2, 3 i 4): 28 de setembre, de les 9 a les 13 hores
  • Prova oral (àrea 5): 2 de novembre (us assignarem hora individualment)

Lloc

  • Prova escrita: aula AA03, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (campus universitari, Palma)
  • Prova oral: aula pendent (campus universitari, Palma)

Característiques de l'examen

L’examen consta de cinc àrees: comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic, expressió escrita (prova escrita) i expressió oral (prova oral). Cada àrea és eliminatòria i, per superar-les, se n’ha d’assolir el cinquanta per cent de la puntuació.

Es corregiran d’ofici les àrees 1, 2 i 3. Si alguna d’aquestes àrees no està superada, ja no es corregirà l’àrea 4.

Quant a la prova oral, només hi tindran accés els examinands que hagin superat la prova escrita.

Termini de matrícula

Del 10 al 14 de setembre de 2018, de 9 a 14 hores.

Preus

  • UIB (PAS, PDI i alumnes): 40 euros.
  • Externs: 60 euros.

Condicions de matrícula

  • Nombre de places ofertes: 40 per a Mallorca, 5 per a Menorca i 5 per a Eivissa
  • La matrícula es farà de manera presencial i per ordre d'arribada
  • Se'n farà, si cal i en previsió de baixes de matrícula per raons de força major, una llista d'espera d'un màxim de 10 places pel mateix ordre d'arribada.

AVÍS: Les places per a Mallorca ja s'han acabat (quedareu en llista d'espera); només queden places reservades per a Menorca i Eivissa.

Procediment d'inscripció

1. Presentau, de manera presencial, als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó, campus universitari) la documentació següent:

Els examinands residents a Menorca o a Eivissa, podeu presentar aquesta documentació a la Seu corresponent. L’examen es durà a terme al campus universitari, a Palma.

2. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius, el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d'ingressar l'import de la matrícula.

3. Teniu 2 (dos) dies per fer l'ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.

 

This language version doesn't exist

Examen lliure de Català C1 (març i abril de 2018) 

Llista de notes de l'àrea 5 i qualificacions finals

Informació qualificacions definitives examen lliure CA B2 (juny i juliol 2018)